GDPR – INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od našich nakupujúcich aj potenciálnych zákazníkov dostávame niektoré osobné údaje, ktoré spracovávame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, ďalej len „Nariadenie“).

 1. SPÔSOB A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1.1 VYTVORENIE A VEDENIE ÚČTU

1.1.1 Pred začatím spolupráce vám vytvoríme užívateľský účet. Pri založení užívateľského účtu, ktorý vám umožní využívať naše služby, po vás budeme požadovať iba vašu e-mailovú adresu a heslo. Budete sa potom môcť prihlásiť pomocou rovnakých prihlasovacích údajov na ktoromkoľvek zariadení a odkiaľkoľvek a pri ďalšom kontakte sa nebudete musieť znova registrovať.

1.1.2 Poskytnuté údaje použijeme pre zaistenie prístupu k vášmu účtu. Na zadanú emailovú adresu vám pošleme výzvu na aktiváciu vášho účtu. Heslo, ktoré budete poznať len vy, vám zabezpečí váš účet pred neoprávneným použitím.

1.1.3 Pokiaľ nám dáte súhlas s vedením užívateľského účtu po dlhšiu dobu, budeme spracovávať dátum založenia účtu, zoznam vašich objednávok, daňových dokladov a dátum posledného prihlásenia k účtu.

1.1.4 Uvedené osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania vášho užívateľského účtu.

1.1.5 Váš užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť. V takom prípade budú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame nad rámec zákonných povinností a plnení našich záväzkov, vymazané.

1.2 NAKLADANIE S OBJEDNÁVKAMI

1.2.1 Pri každom objednaní našich výrobkov a služieb od vás požadujeme zoznam vami objednávaných produktov a ich počet. Ďalej budeme požadovať email, na ktorý budeme posielať správy o stave objednávky. Tiež budeme požadovať meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, ktoré odovzdáme dopravcovi, aby vám mohol doručiť objednané produkty.

1.2.2 Osobné údaje na objednávkach budeme ukladať po dobu stanovenú daňovými predpismi.

1.3 NAKLADANIE S FOTKAMI A TEXTA

1.3.1 V súvislosti s objednaním produktov a služieb nám budete zasielať vaše fotky a texty, ktoré tiež pokladáme za osobné údaje.

1.3.2 Vami zaslané fotky a texty použijeme iba na výrobu objednaných produktov. Budeme ich spracovávať automaticky. V prípade technických problémov s vašimi zaslanými dátami ich budeme opravovať ručne. So zaslanými dátami ďalej nebudeme pracovať, nijako ich nebudeme vyhodnocovať, zaraďovať ich do kategórií a nevykonávať s nimi žiadne spracovateľské operácie s výnimkou ich dočasného uloženia na našich serveroch pre potreby výroby a prípadných reklamácií.

1.3.3 Vaše fotky a texty zmažeme po uplynutí záručnej lehoty.

1.3.4. Pokiaľ pri výrobe vzniknú chybné výrobky alebo ich časti, skartujeme ich, aby fotky nemohol nikto prezerať.

1.4 ZÁKAZNÍCKA PODPORA

1.4.1 Ak kontaktujete našu zákaznícku podporu, použijeme vaše osobné údaje na spracovanie vašej požiadavky a zaistenie najlepšej možnej úrovne našich služieb.

1.4.2 Aby sme mohli riešiť vaše požiadavky rýchlo a presne, budeme uchovávať komunikáciu s vami po dobu nevyhnutnú na vyriešenie vašich požiadaviek, najčastejšie do konca záručnej lehoty.

1.4.3 Komunikáciu v niektorých prípadoch archivujeme za účelom našej ochrany v súvislosti s prípadnými sťažnosťami na kvalitu našich služieb, sťažnosťami u orgánov na ochranu spotrebiteľa alebo súdnymi žalobami, najdlhšie však 2 roky.

1.5 EDITOR BLUMI

1.5.1 Na účely zlepšovania našich softvérových aplikácií na vytváranie a objednávanie produktov sledujeme, ako používatelia používajú naše aplikácie, aby sme ich mohli vylepšovať podľa skutočných potrieb užívateľov. Získané údaje vyhodnocujeme štatisticky a nikdy ich nebudeme priraďovať k vašej osobe. Psokytovateľom webového riešenia a sprostredkovateľom spracovania vašich údajov je Printbox Sp. z o.o. Rynek Główny 17, 31-008 Kraków, Poland.

1.6 NÁVŠTEVA WEBOVÝCH STRÁNOK BLUMI
1.6.1 Na účely zlepšovania našich služieb sledujeme, ako návštevníci používajú naše stránky. Získané údaje vyhodnocujeme štatisticky a nikdy ich nebudeme priraďovať k vašej osobe.

1.6.2 V prípade, že nám dáte súhlas, budeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ktoré naše webové stránky navštevujete a ako ich používate. Tieto osobné údaje používame na prispôsobenie obsahu webových stránok, zľavových ponúk, úpravu našich produktov a služieb, aby sme vám neponúkali produkty a služby, ktoré vás nemusia nezaujímať.

1.7 NAŠE ZÁUJMY

1.7.1 Je pre nás kľúčové, aby sme s vami mohli udržiavať kontakt a informovať vás o nových produktoch, akčných ponukách a ďalších novinkách týkajúcich sa našich služieb (ďalej len „obchodné oznámenie“), ktoré ako užívatelia s užívateľským účtom využívate.

1.7.2 V prípade, že nám dáte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, budeme vám môcť zaslať obchodné oznámenie elektronicky alebo poštou. Za účelom zasielania obchodných oznámení použijeme vašu emailovú adresu, v prípade tlačenej reklamy vaše meno a priezvisko a doručovaciu adresu.

1.7.3 Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to bezodplatne a bez akýchkoľvek sankcií, odhlásením pomocou tlačidla v zaslanom emaile alebo v nastavení vo vašom užívateľskom účte.

 1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2.1 Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracovávať. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá, ktoré preverujú zákonnosť držania osobných údajov, a že údaje nedržíme dlhšie, než sme oprávnení.

2.2 Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, ak nemáme iný zákonný dôvod na ich spracovanie, alebo súhlas so spracovaním.

2.3 Osobné údaje, ktoré spracovávame s vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

 1. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠIM PARTNEROM
  3.1 Na zabezpečenie našich služieb a vašej spokojnosti poskytujeme vaše osobné údaje našim obchodným partnerom. Partnerom poskytujeme údaje len nevyhnutné a na dobu nevyhnutne potrebnú. Presvedčili sme sa, ako naši partneri chránia vaše osobné údaje pred zneužitím.

3.2 Vaše fotky a texty potrebné na vyrobenie objednaných produktov prijímame cez dodávateľov cloudových služieb na prevádzkovanie online aplikácií a na krátkodobé skladovanie dát. Ďalej vami zaslané fotky a texty odovzdávame výrobcom, ktorí pre nás vyrábajú nami ponúkané produkty.

3.3 Vaše adresné a kontaktné údaje uvedené na objednávke zdieľame s dopravcami, ktorí vám doručujú objednané produkty.

3.4 Váš email budeme odovzdávať do automatických systémov na rozosielanie reklamných emailov.

3.5 Vašu poštovú adresu budeme odovzdávať v podobe tlačových dát do tlačiarne, ktorá pre nás vytlačí a rozošle reklamné tlačoviny.

 1. PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
  4.1 Osobné údaje spracovávame iba v Európskej únii, do tretích krajín mimo EÚ osobné údaje neodovzdávame.
 2. PRÁVA ZÁKAZNÍKOV V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI
  5.1 PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

5.1.1 Máte právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa vás ako tzv. subjektu údajov.

5.1.2 Prístup k osobným údajom vám umožňujeme kedykoľvek prostredníctvom užívateľského účtu.

5.1.3 Ďalej máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo vyžiadať si kópiu týchto osobných údajov.

5.1.4 Pretože s vami komunikujeme výhradne v elektronickej forme, budú vám prípadné kópie osobných údajov poskytnuté aj elektronicky vo forme, ktorá sa bežne používa. Za účelom overenia totožnosti osoby požadujúcej prístup k osobným údajom budeme reagovať iba na žiadosti odoslané prihláseným užívateľom.

5.2 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.2. 1 Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo ich opraviť alebo doplniť prostredníctvom svojho užívateľského účtu, prípadne nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
5.3 PRÁVO NA VÝMAZ („PRÁVO BYŤ ZABUDNUŤ“)

5.3.1 Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, avšak iba, ak je daný ktorýkoľvek z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia

5.3.2 Sme následne povinní osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, skutočne vymazať, existujú však výnimky stanovené právnymi predpismi. Ak sa takáto výnimka vzťahuje aj na vašu žiadosť o výmaz osobných údajov, oznámime vám to.

5.4 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA

5.4.1 Máte právo na obmedzenie spracovania, a to v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v čl. 18 Nariadenia.

5.5 PRÁVO VZNIESŤ NÁMITKU PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ

5.5.1 Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to vtedy, ak spracovávame osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie, teda ak odôvodňujeme spracovanie tým, že je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov.

5.5.2 Ďalej máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane prípadného profilovania. V praxi to znamená, že môžete vzniesť námietku proti zasielaniu obchodných oznámení. V takom prípade vám obchodné oznámenie zasielať nebudeme.

5.6 PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.6.1 Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a prípadne právo predať tieto údaje inému subjektu bez toho, aby sme vám v tom bránili.

5.6.2 Máte tiež právo požiadať nás o odovzdanie Vašich osobných údajov inému subjektu, ktorý vystupuje v úlohe tzv. správcu osobných údajov, ak to však bude technicky uskutočniteľné.

5.7 PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.7.1 Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, ktoré taký súhlas vyžadujú, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

5.7.2 Odvolanie súhlasu môžete urobiť prostredníctvom svojho užívateľského účtu.

5.8 PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ U DOZOROVÉHO ÚRADU

5.8.1 Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov. Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ)

5.9 SPÔSOB UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

5.9.1 Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť iba písomne zaslaním žiadosti či námietky na info@blumi.photo alebo na adresu Blumi, Na Sihoti 17. 941 07 Veľký Kýr. Upozorňujeme na to, že budeme požadovať overenie vašej totožnosti.